ALG. VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
In deze brief willen we u informeren over ons beleid m.b.t. de privacywetgeving, zodat u erop kunt vertrouwen dat Berg en Bosch Onderwijs de informatiebeveiliging en privacy goed geregeld heeft.

Op Berg en Bosch Onderwijs wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Ook worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen worden duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys/ SOM. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de directeur.

Berg en Bosch Onderwijs heeft de procedure betreffende de omgang met leerlingendossiers vastgelegd in een protocol. Dit protocol, met daarin de wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy-beleid, verschijnt binnenkort op de website van de school.
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere scholen of instanties wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, of aan de leerling zelf als deze ouder is dan 16 jr, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op b.v. de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Voor leerlingen jonger dan 16 jr aan hun ouders, leerlingen ouder dan 16 jr beslissen zelf. Ouders/ leerlingen mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 


Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.