Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek(verlof)

Het formulier vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u HIER downloaden.

In de Leerplichtwet 1969 staat dat u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht bent ervoor te zorgen dat uw kind de school geregeld bezoekt. Het “geregeld schoolbezoek” vindt plaats zolang er geen les- of praktijktijd wordt verzuimd. Er is een aantal uitzonderingen waarbij het mogelijk is dat u van deze verplichting wordt vrijgesteld.
 
Vrijstelling in verband met plichten uit godsdienst of levensbeschouwing.
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de schoolleider te melden.

Vakantie buiten de schoolvakantie.
Soms kunt u geen vrij krijgen van uw werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk doet. Of omdat u dan piekdrukte heeft op uw werk. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.
U vraagt toestemming bij de schoolleider van de afdeling van uw kind. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. De schoolleider vraagt om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schoolleider beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om meer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
-U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
-Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
-Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.
Wanneer uw kind tijdens de vakantie ziek wordt en pas later op school komt, is het van groot belang om een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken.

Vrijstelling in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’.
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil of invloedsfeer van u en/of uw kind liggen.
Hierbij moet gedacht worden aan:
• een verhuizing van het gezin: hiervoor krijgt uw kind 1 dag vrij;
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: hiervoor krijgt uw kind 1 dag vrij of ten hoogste 2 dagen bij een huwelijk buiten de woonplaats;
• voldoen aan een wettelijk verplichting, welke absoluut niet buiten de schooltijden plaats kan vinden;
• ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de derde graad: het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met het hoofd tot 10 schooldagen en de leerplichtambtenaar bij meer dan 10 schooldagen;
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
• overlijden van bloed- of aanverwanten;
• bevalling moeder/verzorgster: 1 dag;
• andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie): omschrijf de reden op het aanvraagformulier.
 
Omdat er sprake kan zijn van uitzonderlijke of bijzondere omstandigheden wordt een aanvraag altijd individueel beoordeeld. Bij het beoordelen van een aanvraag kan de schoolleider advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Betreft  het een aanvraag van meer dan 10 dagen (in een keer of enkele aanvragen bij elkaar opgeteld) dan beslist de leerplichtambtenaar.

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS