Informatie over uitstroom

Als leerlingen het Berg en Bosch College Bilthoven verlaten zijn er drie uitstroomopties, namelijk:
-vervolgonderwijs (MBO/HBO)
-(beschutte) arbeid
-dagbesteding

Binnen het Berg en Bosch College is de decaan verantwoordelijk voor de uitstroom naar vervolgonderwijs.

Uitstroom naar het MBO:
Een leerling wordt toegelaten op het MBO:
-Entree-opleiding (oude niveau 1): een leerling heeft nog geen diploma behaald en is 16+.  assistentenopleiding
-Niveau 2: vmbo-basis diploma gehaald of hoger.  basisberoepsopleiding
-Niveau 3: vmbo-kader diploma gehaald of hoger.  vakopleiding
-Niveau 4: vmbo-tl diploma gehaald of hoger.  middenkaderopleiding / specialistische opleiding

BOL/BBL
Binnen het MBO bestaan er twee soorten opleidingen, namelijk:
BOL: Beroepsopleidende Leerweg
BBL: Beroepsbegeleidende Leerweg
De BOL-variant wordt het meest door onze leerlingen gekozen. Bij de BOL-variant gaan de leerlingen 4 dagen naar school en lopen zij 1 dag stage per week. In hogere jaren wordt er steeds meer stage gelopen.
Let op: Sommige mbo-instellingen kiezen voor stageperiodes (bijv. 4 weken achter elkaar) in plaats van 4 dagen school en 1 dag stage. Over het algemeen wordt door de decaan de BOL-variant geadviseerd aan leerlingen die de vmbo-route hebben gevolgd. Dit vanwege onze doelgroep die gebaat is bij structuur en regelmaat. Ook leren leerlingen bij een BOL-variant toe te werken naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, terwijl binnen een BBL-variant dit al direct wordt verwacht.

Bij de BBL-variant gaat een leerling 1 dag naar school en werkt de leerling tussen de 20-25 uur per week bij een BBL-bedrijf waar continu begeleiding geboden wordt om opgeleid te worden voor een bepaald beroep. Dit houdt tevens in dat er sprake moet zijn van een (betaald) arbeidscontract en de BBL-werkplek moet een erkend leerbedrijf zijn.

Inschrijven MBO-opleiding
Als een leerling zich voor 1 april heeft aangemeld bij een mbo-opleiding, geldt er plaatsingsrecht. Dit houdt in dat een school een leerling niet mag weigeren, maar alleen een positief of negatief oordeel mag geven over het volgen van de gekozen mbo-opleiding.
Inschrijven moet op twee manieren:
-Een leerling meldt zich aan via de website van de gekozen mbo-instelling.
-Een leerling meldt zich nogmaals aan via het digitaal doorstroomdossier (Intergrip).
Over het algemeen werken alle mbo-instellingen in regio Utrecht met Intergrip.
De leerling krijgt een uitleg (inclusief accountgegevens) en voorbereiding over hoe in te schrijven via Intergrip en hoe een digitaal doorstroomdossier ingevuld kan worden. Dit gebeurt in de LOB-lessen die door de decaan gegeven worden. Een ondersteunend filmpje is te vinden via de volgende link: https://rocwb.nl/video/32374/uitlegvideo-mbo-digitaal-doorstroom-dossier

Extra ondersteuning binnen het MBO
Bij doorstroom naar het MBO wordt er gewerkt met het online portaal Intergrip en een digitaal doorstroomdossier. Zowel de leerling als de mentor vullen hier gegevens in om een zogeheten ‘warme overdracht’ te bewerkstelligen. De contactpersoon op het MBO weet dan beter welke begeleiding de leerling nodig heeft. MBO-instellingen zijn wettelijk verplicht om passend onderwijs te bieden aan hun studenten en kunnen een traject op maat maken voor studenten. Begeleiding kan gericht zijn op het plannen en organiseren van schoolwerk, omgaan met sociale situaties en extra ondersteuning voor de algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en/of Engels. Het Berg en Bosch College (decaan en mentor van de leerling) adviseren de mbo-instelling vooraf welke begeleiding nodig is voor een leerling. Uiteraard kunnen leerlingen en ouders dit ook kenbaar maken in het intakegesprek op het mbo.

Mocht het zo zijn dat de betreffende mbo-instelling niet genoeg begeleiding kan bieden, dan kan er door de ouder(s) zelf contact gezocht worden met het wijkteam van de woongemeente om te bespreken wat nodig is in de extra begeleiding zodat de schoolloopbaan een succes wordt.

Uitstroom naar het HBO
Een leerling wordt toegelaten op het HBO met een havo of vwo-diploma. Ook met een MBO-diploma niveau 4 kan een leerling toegelaten worden op het HBO. Voor sommige HBO-opleidingen geldt dat er een specifiek profiel en/of vakken zijn gevolgd om toegelaten mogen te worden.
Een leerling schrijft zich in voor een HBO-opleiding via Studielink. Via de volgende link is er uitgebreide uitleg (en filmpjes) te zien over hoe aan te melden: http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/Default.aspx

Extra ondersteuning binnen het HBO
Ook zijn er steeds meer HBO-instellingen die extra ondersteuning bieden voor studenten met een (functie)beperking. Dit is echter per hbo-instelling zeer verschillend.
Autisme, ADHD en aanverwante gedragsstoornissen vallen onder deze functiebeperking. Via de volgende link zijn er tips te lezen over hoe een toekomstig student kenbaar kan maken dat hij/zij een functiebeperking heeft en eventueel extra ondersteuning nodig heeft. https://www.handicap-studie.nl/downloads/HS_Advies%20Sudielink_2014_DEF.pdf

Vanuit het decanaat, wordt de leerlingen die uitstromen naar het HBO, geadviseerd om een afspraak te maken met de decaan van de hbo-instelling. De decaan is namelijk een belangrijk contactpersoon als het gaat om de (functie)beperking om afspraken te maken. Hierbij kunt u denken aan extra tijd tijdens examens i.v.m verwerkingssnelheid, maar ook als het niet goed gaat met het werken in projectgroepen. De decaan is dan degene die in overleg gaat met de student en kijkt naar oplossingen samen met de student en de opleiding.

Inschrijven HBO-opleiding
Als een leerling zich voor 1 mei heeft aangemeld bij een hbo-opleiding, geldt er toelatingsrecht en het recht op een studiekeuzecheck. Dit houdt in dat een school een leerling niet mag weigeren, maar alleen een positief of negatief oordeel mag geven over het volgen van de gekozen hbo-opleiding.

Contact met de decaan
Mocht u vragen hebben over de uitstroom naar vervolgonderwijs, dan kunt u contact opnemen met onze decaan Dewi-Jane van Beek via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitstroom naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding
De orthopedagoog en contactpersoon gemeentezaken van het Berg en Bosch College zijn verantwoordelijk voor het traject van de uitstroom naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding in samenwerking met de gemeente. Bij uitstroom richting werk of beschut werk, speelt het UWV ook een rol.

Kwalificatieplicht
Voor alle leerlingen in Nederland geldt na de leerplicht, een kwalificatieplicht.
De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. In sommige situaties is het mogelijk op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer het voor een leerling passender is om te gaan werken, of de leerling nog niet toe is aan de stap naar een vervolgopleiding. Het is belangrijk om hierover goed te overleggen met de orthopedagoog en hierbij goed begeleid te worden.

Ondersteuning bij werk
Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het UWV en de gemeente. Om hier aanspraak op te maken, is het nodig een zogeheten Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen in te dienen. De contactpersoon gemeentezaken kan u hier meer over vertellen. Het UWV bepaalt aan de hand van de aanvraag welke ondersteuning passend is.
Kan de leerling bijvoorbeeld om bepaalde redenen niet het minimumloon verdienen, heeft hij/zij moeite met het vinden of behouden van werk, of is er ondersteuning nodig die een gewone werkgever niet kan bieden? Dan kan gekeken worden naar passend werk middels de Banenafspraak.
Kan de leerling alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan is er de mogelijkheid van beschut werk. Het verschilt per gemeente wat hierin mogelijk is.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/mijn-aanvraag
Naast het indienen van een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen is het goed tijdig contact op te nemen met de gemeente. Vaak wordt er na aanmelding een contactpersoon uit het wijkteam van de woongemeente aangesteld om met ouders te bespreken wat nodig is voor een goede overgang van school naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.
U kunt hierbij denken aan extra begeleiding van een jobhunter of een jobcoach.

Arbeidsmatige dagbesteding
Is er meer ontwikkeling nodig en meer begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van levensvaardigheden of arbeidsvaardigheden, dan is arbeidsmatige dagbesteding een goede volgende stap. Van daaruit kan gekeken worden welke ontwikkeling mogelijk en wenselijk is om wellicht op termijn door te groeien naar betaald werk of een opleiding. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden in of nabij de woonplaats. De gemeente moet hiervoor een beschikking afgeven.

Contact met contactpersoon gemeentezaken
Mocht u vragen hebben over de uitstroom naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon gemeentezaken Hansje van Welie via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.