Leerlijnen en leerroutes

Dit schooljaar zijn we op de Berg en Bosch School begonnen met het werken met leerlijnen en leerroutes.
Leerlijnen vormen de ruggengraat van ons onderwijs. Ze zijn onmisbaar bij het realiseren van doelgerichte onderwijsopbrengsten.
Een leerlijn is een denkbeeldige lijn waarlangs een leerling alle stappen zet die nodig zijn om de einddoelen van het basisonderwijs te behalen. We maken gebruik van de Leerlijnen sociaal/emotioneel, lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde.
De leerlijn sociaal/emotioneel is op onze school erg belangrijk. Deze geeft veel inzicht in het functioneren van een leerling, maar ook van de groep.
Leerlingen lopen niet gelijk op en halen allemaal op hun eigen manier hun eigen einddoel (uitstroombestemming).
De weg die elke leerling hierbij aflegt noemen we een leerroute.
We hebben drie leerroutes ingericht: VMBO BL /KL, VMBO TL en HAVO/VWO.
Op grond van hun mogelijkheden en behaalde leerresultaten plaatsen we leerlingen in een passende route. Van die route kunnen we afwijken als daar een goede reden voor is.
De leerroute wordt per vakgebied bepaald. Een leerling die moeite heeft met lezen zal een passende leerroute voor dit vak volgen en als hij sterk is in het vakgebied rekenen/wiskunde zal hij daar een hogere leerroute volgen.

De ‘stappen‘ die een leerling zet plannen en volgen we via digitale leerlijnen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is een praktisch hulpmiddel bij het organiseren van ons onderwijs. Vooral het plannen is belangrijk. We wachten niet tot een leerling uit zichzelf een stap zet maar we plannen het onderwijsaanbod. De leerlingen die met dezelfde stappen bezig zijn worden samengevoegd in een zogeheten sublesgroep.
De leerlijn sociaal/emotioneel is niet opgenomen in een leerroute. Leerlingen functioneren op sociaal/emotioneel gebied onafhankelijk van hun mogelijkheden op het gebied van taal en rekenen.
De leerroutes geven u, maar vooral de leerkrachten, inzicht in welk onderwijsaanbod het beste past bij de ontwikkeling van een leerling.
Alle leerlingen volgen zo lang als mogelijk het hele onderwijsaanbod. Maar uiteindelijk kunnen we besluiten dat we hiervan afwijken. Een leerling die het groepsaanbod bij een bepaald vak met moeite kan volgen hoeft niet alle stappen te zetten. We bieden dan die leerstof aan die deze leerling helpt om een goede aansluiting te vinden bij het voortgezet onderwijs.


Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS