VWO op het Berg en Bosch College

In het schooljaar 2014-2015 heeft het bestuur het besluit genomen om een vwo-afdeling op onze school op te starten. Dit besluit is genomen, omdat er al langere tijd een vraag uit de regio bestond om vwo-leerlingen onderdak te bieden. Daarnaast verwachten we dat er na de start van een vwo-afdeling ook tussentijdse instroom zal plaatsvinden. Op grond van dat besluit is onze school vervolgens in 2014-2015 gestart met de voorbereidingen voor het inrichten van een vwo-afdeling aan het Berg en Bosch College. Deze afdeling is gestart met een brugklas in het schooljaar 2015-2016. 
In het voorbereidingsjaar hebben we allerlei basale keuzes gemaakt en beslissingen genomen. De praktische uitwerking volgt vanzelfsprekend in de jaren van uitvoering. Een deel van die uitwerking is ook weer afhankelijk van wet- en regelgeving die naar verwachting in de komende jaren zal veranderen.

De kernuitdaging voor ons is dat we de vwo-leerlingen als groep in onze school niet alleen de veilige omgeving bieden wat we gewend zijn te doen, maar vooral ook de inhoudelijke uitdaging die past bij deze groep leerlingen.
Uitgangspunten:
De missie van onze school is o.a. leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Een ander deel van de missie is om leerlingen te helpen zichzelf te overstijgen.
Om de vwo-leerlingen te helpen zichzelf te overstijgen kiest de school ervoor om de nieuwe vwo-leerlingen te plaatsen in een combinatieklas havo-vwo. Zodoende kunnen we meer kansen bieden aan leerlingen met een vorm van autisme die cognitief gezien het niveau aan kunnen. Door de uitgestelde determinatie krijgen leerlingen de tijd om naast het cognitieve te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden die hun kans van slagen in het hoger onderwijs zullen doen toenemen. Laatbloeiers krijgen bovendien zo meer kans op een vwo-opleiding en dat geldt ook voor leerlingen die je als havo-plus zou kunnen beschouwen. Naast de combinatieklas havo-vwo blijft er een combinatieklas tl-havo bestaan.

Aanvulling mei 2019

Vier jaar geleden zijn wij begonnen met het VWO op ons College. Wij waren toen in de vaste overtuiging dat wij het VWO konden opbouwen tot en met het VWO eindexamen.

Naar nu blijkt hebben we in onze huidige VWO4 klas onvoldoende leerlingen om een volwaardige VWO bovenbouw aan te kunnen bieden. Er is intussen een aantal leerlingen naar de Havo gegaan en een aantal leerlingen is (met succes) naar het regulier VWO geschakeld. Het gevolg is echter zoals hierboven beschreven dat we geen bovenbouw VWO hebben.

We hebben dit jaar de beslissing genomen om geen bovenbouw te organiseren. We zullen per jaar bekijken of we dit wel of niet kunnen doen maar we hebben natuurlijk wel geleerd van wat er nu gebeurt. De kans dat we in de toekomst wel een bovenbouw krijgen is aanwezig, maar die kans achten we niet groot.

Nico Rosenbaum

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS