VWO op het Berg en Bosch College

In het schooljaar 2014-2015 heeft het bestuur het besluit genomen om een vwo-afdeling op onze school op te starten. Dit besluit is genomen, omdat er al langere tijd een vraag uit de regio bestond om vwo-leerlingen onderdak te bieden. Daarnaast verwachten we dat er na de start van een vwo-afdeling ook tussentijdse instroom zal plaatsvinden. Op grond van dat besluit is onze school vervolgens in 2014-2015 gestart met de voorbereidingen voor het inrichten van een vwo-afdeling aan het Berg en Bosch College. Deze afdeling is gestart met een brugklas in het schooljaar 2015-2016 en in de komende jaren zal deze toegroeien naar een zesjarige vwo opleiding. Leerlingen die in september 2015 zijn gestart en zonder vertraging het examen afleggen doen dat dan in juni 2021.
In het voorbereidingsjaar hebben we allerlei basale keuzes gemaakt en beslissingen genomen. De praktische uitwerking volgt vanzelfsprekend in de jaren van uitvoering. Een deel van die uitwerking is ook weer afhankelijk van wet- en regelgeving die naar verwachting in de komende jaren zal veranderen.


De kernuitdaging voor ons is dat we de vwo-leerlingen als groep in onze school niet alleen de veilige omgeving bieden wat we gewend zijn te doen, maar vooral ook de inhoudelijke uitdaging die past bij deze groep leerlingen.
Uitgangspunten:
De missie van onze school is o.a. leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Een ander deel van de missie is om leerlingen te helpen zichzelf te overstijgen.
Om de vwo-leerlingen te helpen zichzelf te overstijgen kiest de school ervoor om de nieuwe vwo-leerlingen te plaatsen in een combinatieklas havo-vwo. Zodoende kunnen we meer kansen bieden aan leerlingen met een vorm van autisme die cognitief gezien het niveau aan kunnen. Door de uitgestelde determinatie krijgen leerlingen de tijd om naast het cognitieve te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden die hun kans van slagen in het hoger onderwijs zullen doen toenemen. Laatbloeiers krijgen bovendien zo meer kans op een vwo-opleiding en dat geldt ook voor leerlingen die je als havo-plus zou kunnen beschouwen. Naast de combinatieklas havo-vwo blijft er een combinatieklas tl-havo bestaan.


Niet alleen overwegingen van cognitieve aard spelen hierbij een rol. De volgende hebben we ook bij de keuze betrokken:
• Leerlingen in een driejarige groep krijgen ruim de tijd om aan elkaar te wennen, en elkaar te leren kennen. Zij leren om naar elkaar toe te groeien en ook om elkaar te helpen. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen en in het algemeen voor hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied.
• Werken in een heterogene (onderbouw)groep stimuleert de zelfstandigheid, de behulpzaamheid en de verantwoordelijkheid van leerlingen.
• Een latere selectie/keuze voor bepaalde onderwijssoort kan in geval van zorgleerlingen de kans op succes in een vervolgopleiding vergroten en als gevolg hebben dat een groter percentage leerlingen uiteindelijk soepel doorstroomt naar het hoger onderwijs en deze ook succesvol kunnen afronden.
• Een combinatieklas leent zich goed voor de verschillende didactische instructievormen (klassikale instructies, zelfstandig werken, samenwerkend leren) en staat daarmee in lijn met ons onderwijskundig model. In een combinatieklas kunnen leerlingen vaak onafhankelijk van de leerkracht werken.


Inmiddels draait de eerste brugklas VWO naar tevredenheid en kunnen we ook al successen boeken:
Enkele uitspraken van ouders:
• “Fijn dat er veel huiswerk in de klas gemaakt kan worden.”
• “Wij hebben de indruk dat de klas een leuke groep is die ruimte voor elkaar heeft.”
• “Er is voldoende uitdaging en aansluiting.”
• “Er worden veel leertips gegeven, complimenten aan de docent!”
• “Hij heeft het naar zijn zin!”
• “Er is ruimte voor individuele auti-regels.”
En van docenten:
• “Het zelfstandig opzoeken van een fictieboek via een website. Daarna werden er boekverslagen geschreven van een hoog niveau.”
• “Het maken van een mindmap of samenvatting voor iedere paragraaf bij geschiedenis. Daarna presentaties voor de klas over de inhoud van de samengevatte stof. Het was een boeiend leerproces. De leerlingen worden er steeds beter in. Ook presenteren voor de klas gaat steeds beter. Belangrijke vaardigheden voor de verdere studiecarrière.”

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.